Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode paleontoloških istraživanja

Šifra: 44101
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sistematika u paleontologiji (vježba: Sinonimija odabrane foraminiferske vrste). Sistematika II (vježba: Kako odrediti vrstu na primjeru bentičkih foraminifera?). Klasifikacija: Numerička taksonomija i kladizam (vježba: izrada fenograma i kladograma iz zadanih vrijednosti, izračunavanja koeficijenta sličnosti). Biostratigrafija, Biostratigrafsko uzorkovanje: učestalost, preciznost i točnost (vježbe: korelacija stupova na temelju provodnih fosila i kvantitativna biostratigrafija). Biostatistika (indeksi biološke raznolikosti, vježba: koristiti jedan statistički program, Past, izračunavanje indeksa, crtanje dendograma). Funkcionalna morfologija (vježbe: testiranje Raupova teorijskog modela, i strukturna analiza kućice foraminifera). Paleoekološka interpretacija (vježba: interpretirati paleookoliš na temelju odabrane zajednice foraminifera,).Izrada samostalnog rada na odabranom uzorku.
Literatura:
  1. Prothero, D., 1998, Bringing Fossils to Life. An introduction to paleobiology. WCB/Mc Graw ? Hill.
  2. Internet izvori:
    http://gpc.edu/~pgore/geology/historical_lab/micro_exercises.php
    http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Ispitni rokovi: 1. i 3. utorak u redovitim ispitnim rokovima, prema dogovoru u izvanrednim ispitnim rokovima

Uvjeti za dobivanje potpisa: Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi (kroz izradu domaćih zadataka)

Način provjere znanja i polaganja ispita: Ocjenjivanje samostalnog rada; 2 međuispita, završni ispit

Ispit se sastoji od: 

1. Izrada samostalnog rada

2. Dva međuispita tijekom semestra (studenti koji na svakom od dva međuispita postignu više od 80% oslobođeni su polaganja završnog ispita)

3. Završni ispit (pismeni ili usmeni, ovisno o broju prijavljenih studenata)

Položeni pismeni kolokvij iz sadržaja vježbi uvjet je za pristupanje pismenom (ili usmenom) ispitu

Ad 1. Samostalni rad je paleoekološka interpretacija uzorka. Upotrebom programa Past, student treba izračunati različiti ekološke indekse, a koristeći druge paleoekološke mjere odrediti paleodubinu i interpretirati paleosalinitet.

Ad 2. Međuispiti tijekom semestra sastoje se od 25 pitanja; vrijeme rješavanja 45 minuta.

1. međuipit: sve o načinima uzorkovanja, metodama obade uzoraka u laboratoriju, virtualni tehnikama obrade uzoraka

2. međuispit: biostratigrafska i paleoekološka interpretacija (biozone, indeksi bioraznolikosti, transfer-funkcije, metoda analoga)

Ad 3. Pismeni ispit se sastoji od 10pitanja i 5 zadataka; vrijeme rješavanja 45 minuta.

Tipovi pitanja u testovima tijekom semestra i pismenom ispitu: 1) - odabir točnog između više ponuđenih odgovora; 2) nadopunjavanje tvrdnji/definicija ključnim riječima; 3) rješavanje biostratigrafskog zoniranja i paleoekološkog modeliranja; 4) pridruživanje pojmova njihovom opisu/značenju; 5) objašnjenje zadanog pojma/pojave.

Ad 3. Usmeni ispit se sastoji od pitanja iz svake nastavne jedinice.

Ocjena iz međuispita tijekom semestra i pismenog ispita izračunava se na temelju postignutih bodova odnosno postotka točnih odgovora:

50-60% = dovoljan (2); 61-70%= dobar (3); 71-85%= vrlo dobar (4); >86%= izvrstan (5)

Konačna (završna) ocjena temelji se na svim postignutim rezultatima prema sljedećoj formuli: Konačna ocjena= 30% samostalni rad + 70 % međuispiti (+ ispit).

 

Autor: Vlasta Ćosović
Popis obavijesti