Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikropaleontologija II

Šifra: 44107
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović
izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
Izvođači: prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Foraminifere (karakteristike, tehnike uzorkovanja u recentnim i subrecentnim sedimentima, metode laboratorijske obrade, taksonomija). Primjena foraminifera u analizi dubokomorskih okoliša. Foraminifere: pokazatelji ekoloških promjena u slijedu okoliša rubni ? morski ? šelf i padina. Foraminifere u uvjetima međuplimske ravnice. Ostrakodi (karakteristike, uzorkovanje, taksonomija) iz morskih i slatkovodnih okoliša u rekonstrukciji paleookoliša. Radiolarije i planktonske foraminifere u rekonstukciji paleoecenagrafskih promjena. Primjene dijatomeja, vapnenačkog nanoplanktona, dinoflagelata i polena pri rekonstrukcijama paleookoliša. Primjene ekološki utemeljene biostatistike u Mikropaleontologiji (klasteri, indeksi).
Literatura:
  1. Haq, B.U. & Boersma, A., 1998, Introduction to Marine Micropaleontology. Elsevier
  2. Brasier, M.D., 1985, Microfossils. George Allen & Unwin
  3. Haslett, S.K. (ed), 2002. Quaternary Environmental Micropaleontology, Arnold/Oxford Univ. Press publ.
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti