Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geokemijski procesi u sedimentnim stijenama

Šifra: 53499
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA

Poznavanje i razumijevanje osnovnih geokemijskih procesa interakcije sedimentnih stijena, vode i živih/neživih organizama u kopnenom okolišu.
Osnovno poznavanje procesa kemijskog trošenja sedimentnih stijena (prvenstveno vapnenaca).
Sposobnost obrazlaganja načina transporta metala u površinskom okolišu.
Sposobnost predviđanja pogubnih posljedica ljudskih aktivnosti na površinski okoliš.
Sposobnost razumijevanja međusobne povezanosti fizičkih, kemijskih, geoloških i bioloških procesa glavnih okoliša na Zemlji.

SADRŽAJ PREDMETA

1. Vodeni sustavi: svojstva vode, sposobnost otapanja tvari, porijeklo vode na Zemlji, globalni ciklus vode
2. Sedimentne stijene: 3 glavne grupe (pješčenjaci, šejlovi i vapnenci) - sastav i postanak, raspodjela odabranih elemenata, glavne komponente sedimenata (rezistati, hidrolizati, oksidati, karbonati i evaporiti) - osnovna obilježja
3. Kemijsko trošenje stijena: procesi (otapanje, hidratacija, oksidacija, hidroliza), produkti (topljivi ioni, minerali glina, organska tvar), faktori (klima, reljef, podloga)
4. Agensi trošenja: CO2 (sadržaj u kišnici i tlu), organske kiseline i kisik (oksidacija)
5. Vapnenci: otapanje/taloženje karbonata (kemijske ravnoteže), topljivost karbonata u jednostavnom (kišnica) i složenom sustavu (rijeka), načela djelovanja puferskog sustava u suzbijanju onečišćivača niskog pH, prirodni procesi nastanka vapnenca
6. Siliciklastični sedimenti: otapanje silikata, minerali glina kao bitni nositelji metala u vodenom okolišu, nastanak tla i njegov značaj za površinski okoliš
7. Riječna voda: ionska jakost i ionski potencijal, kemizam kao odraz režima trošenja stijena, utjecaj čovjeka (deforestacija, iskapanje građevinskog materijala), Eh/pH uvjeti prirodnih okoliša
8. Glavni otopljeni sastojci riječne vode: sol, Na, K, Ca i Mg, HCO3-, SO42-, SiO2 (njihovi geološki izvori i utjecaj trošenja), onečišćenje sulfatima i zakiseljenost
9. Organska tvar u riječnoj vodi i sedimentu: ciklus ugljika, otopljena i čestična faza, uloga u transportu metala, značaj kelata za mobilnost metala, uloga humusa, razgradnja organske tvari
10. Željezo i mangan u površinskom okolišu: oksidacijsko-redukcijski procesi, načini transporta, reaktivnost njihovih oksida prema metalima
11. Sediment/tlo kao deponij metala: glavni procesi 'odlaganja' metala, metalo-organski kompleksi, uloga anorganske detritične faze, tehnika selektivne sekvencijske ekstrakcije
12. Rana dijageneza: glavni procesi, dijagenetski okoliši, dijagenetska mobilizacija metala u tragovima i posljedice na okoliš
13. Geokemijsko kartiranje površinskog okoliša: mediji uzorkovanja (tlo, riječni sediment, poplavni sediment, biljni materijal, stijenska podloga), geomorfološki utjecaji na geokemijsku sliku, problemi u interpretaciji
14. Onečišćenje sedimenata i tla metalima: prikaz nekoliko geografski različitih slučajeva (u kontekstu industrijske revolucije, rudarenja i biogeokemijskog ciklusa metala)
15. Najnovije spoznaje u domeni geokemije sedimenata: onečišćenje okoliša (činjenice i kontroverze), nove tehnike i mogućnosti u istraživanju sedimenata/sedimentnih stijena.
Literatura:
2. semestar
MODUL: GEOLOŠKA ZAŠTITA OKOLIŠA - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti