Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geološki aspekti zbrinjavanja otpada

Šifra: 53441
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvod u pojam geoloških aspekata zbrinjavanja otpada. Upoznavanje s definicijom otpada (komunalni, tehnološki, opasni, inertni) te s relevantnim važećim zakonima u RH. Ukratko o gospodarenju otpadom, načinima obrade otpada, te stanjem u RH.
2. Razrada pojedinih pojmova vezanih uz otpad. Definicije otpada, odlagališta otpada, što je kruti neopasni otpad, vrste odlagališta otpada, itd. Detaljnije o odlagalištu čvrstog komunalnog otpada (preduvjeti za njegovu lokaciju i izradu). Načini zbrinjavanja opasnog otpada. Ukratko o e-otpadu.
3. Zakoni o zaštiti okoliša (relevantni za zbrinjavanje otpada). Presjek kroz najbitnije po onečišćeni okoliš relevantne zakone i uredbe u Hrvatskoj, EU te SAD. Raspravljanje praktičnih aspekata - realne mogućnosti (praksa) vs zahtjevi prema pravnim sudionicima. Odgovornost (eng. liability) te kratki uvid u studije slučajeva kod nas i u Svijetu.
4. Gospodarenje otpadom. Presjek kroz svjetske trendove gospodarenja otpadom u smislu praćenja količina, sastava i učinaka otpada te rasprave o učinkovitosti uporabe materijala i resursa te pružanja servisa s ciljem boljeg razumijevanja učinaka otpada na zdravlje ljudi i ekološko stanje. Dizajn suvremenih odlagališta otpada. Kategorije upravljanja materijalima i otpadom: proizvodnja, recikliranje, kompostiranje, izgaranje s oporabom energije, te odlaganje otpada.Koncept reduce-reuse-recycle.
5. Gospodarenje otpadom. Sprječavanje stvaranja otpada. Minimizacija i ponovno korištenje otpada. Biološki tretmani otpada (aerobno, anaerobno, MBT). Spaljivanje otpada. Odlaganje otpada.
6. Problemi otpadnih (deponijskih) plinova. Kemizam i emisije otpadnih plinova (LFG). Skupljanje i obrada deponijskih plinova te njihova uporaba u energijskim projektima. Kategorije tih projekata: proizvodnja električne energije, izravna upotreba plina srednjeg Btu (britanska toplinska jedinica), i obnovljivi prirodni plin.
7. Problemi otpadnih (procjednih, eng. leachate) voda. Kemijski sastav, toksični učinci i metode pročišćavanja. Izvori procjednih voda, njihove količine i sastav u ovisnosti o različitim parametrima (način odlaganja otpada, starost odlagališta, klimatski uvjeti) te njihovi toksični
učinci na različitim test sustavima uključujući i ljudske stanice. Konvencionalne i napredne metode pročišćavanja te njihove prednosti i nedostatci.
8. Problem tla onečišćenog nepropisno odloženim otpadom. Načini remedijacije onečišćenog tla. Stabilizacija i solidifikacija (S.S) tla. Procesi: vodena (akvatična) stabilizacija.skrućivanje; stabilizacija.skrutnjavanje polimera te vitrifikacija (S.S pri visokoj temperaturi). Studije primjenjivosti navednih procesa te njihove prednosti i nedostaci. Terenske postavke: in-situ i ex-situ tretmani.
9. Problem onečišćenja akvatičnog okoliša česticama mikroplastike. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda igraju ključnu ulogu u uklanjanju čestica mikroplastike prije
ispuštanja takve vode u vodene okoliše. Neselektivno zbrinjavanje pročišćenih otpadnih voda i neobrađenih otpadnih voda dovodi do a) nakupljanja mikroplastike u morskom okolišu, te b) onečišćenja okoliša različitim hidrofobnim spojevima vezanima na njima kao posljedica njihove prirodne degradacije.
10. Problem zbrinjavanja opasnog otpada. Definicija opasnog otpada: otpad koji pokazuje jedno ili više sljedećih karakterističnih svojstava: zapaljivost, korozivnost, reaktivnost ili toksičnost. Miješani radiološki i opasni otpad.
11. Geološki aspekti zbrinjavanja otpada. Geologija površinskih i podzemnih voda te njihovo zagađenje. Bitni faktori pri planiranju i potrazi za idealnim mjestom za odlagalište otpada. Hidrogeološke karte. Geološka građa podloge bitna za kretanje onečišćujućih tvari (poroznost, propusnost).
12. Forenzika okoliša. Osnove hidrogeologije bitne za razumijevanje kretanja onečišćujućih tvari podzemnim vodama.
13. Procjena rizika po okoliš. Definicije i terminologije; procjena ispuštanja neželjenih tvari u okoliš (toksični metali, otapala, pesticidi, GMO, EMG zračenja, radoaktivnost); praćenje stanja (eng. monitoring) - snaga vs ograničenje; procjena izloženosti onečišćenju - modeli (atmosferski, površinske vode, podzemne vode, slivne vode, prehrambeni lanac, rute izloženosti), snaga vs ograničenje; procjena posljedica (učinci rizika po zdravlje ljudi te metode praćenja s ciljem procjene zdravstvenih posljedica).
14. i 15. Zbrinjavanje radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Definicije pojmova. Općenito o radijaciji (ionizirajuća i neionizirajuća zračenja). Izloženost zračenju. Strategije zbrinjavanja dotičnog otpada. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Koncept skladišta i odlagališta (dubine, geologija, barijere). Situacija u RH i Svijetu te primjeri.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti