Adaptation-oriented Seamless Predictions of European ClimaTe

Adaptation-oriented Seamless Predictions of European ClimaTe (ASPECT)

Više o projektu ovdje

 

O PROJEKTU

ASPECT je projekt financiran unutar programa Horizon Europe koji ima za cilj raditi na poboljšanju klimatska prognoza koja pokrivaju sljedećih 30 godina kako bi se olakšale odluke o prilagodbi u nizu sektora. Informacije o klimi omogućit će uska suradnja s dionicima iz društveno važnih sektora, kao što su poljoprivreda, financije i upravljanje, kako bi se osiguralo zadovoljavanje njihovih potreba. Iako je fokus projekta na klimatskim obilježjima Europe, rezultati samog projekta su primjenjiva na politički slična područja obuhvaćajući sličan rizik od klimatskih promjena koje izravno ili neizravno utječu na Europu.

PARTNERI

Barcelona Supercomputing Centar, Barcelona, Španjolska Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Lecce, Italija European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, Velika Britanija University of Leeds, Leeds, Velika Britanija

Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, Njemačka

Met Office, Exeter, Velika Britanija University of Oxford, Oxford, Velika Britanija Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd, Republika Srbija Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Švedska Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

TRAJANJE PROJEKTA

1. siječnja 2023. - 31. prosinca 2026.

SLUŽBENE STRANICE PROJEKTA

   

 

Projekt je financiran iz programa Europske unije Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027), prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101081460