Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Viši praktikum iz kemije

Šifra: 51055
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: dr. sc. Iva Habinovec - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ivan Nemet - Laboratorijske vježbe
Barbara Panić , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa složenijim metodama sinteze anorganskih spojeva kroz njihovu pripravu i izolaciju. Ovladavanje instrumentnim metodama potrebnim za karakterizaciju pripravljenih spojeva. Upoznavanje s osnovama instrumentnih metoda koje se koriste u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi i stjecanje eksperimentalnih vještina.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije;
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Student će biti sposoban:
1. primijeniti složenije metode sinteze anorganskih spojeva
2. samostalno odabrati metodu sinteze, izolacije i pročišćavanja spoja željenih svojstava
3. samostalno rukovati većinom raspoloživih instrumenata u svrhu potpunije karakterizacije novih spojeva
4. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju stručnih i znanstvenih radova

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Kompleksni spojevi kroma(V) i kroma(III)
1.1. Priprava K3CrO8 i kvantitativno određivanje kalija, gravimetrijski kao K[B(C6H5)4]
1.2. Priprava cis-K[Cr(C2O4)2(H2O)2].2H2O i kvantitativno određivanje udjela oksalata i kroma u spoju.
2. Kompleksi željeza(I)
2.1. Priprava [Fe(NO)(S2CNEt)2]
3. Kompleksi kobalta(III)
3.1. Priprava [Co(NH2CH2CH2NH2)3]Cl3 .1/2NaCl.3H2O
3.2. Priprava [CoCl(C4H7N2O2)2(C5H5N)]
3.3. Priprava [Co(NH3)5(NO3)](NO3)2
3.4. Priprava [Co(NH3)5(H2O)]I3
4. Dvosoli mangana(II)
4.1. Priprava (NH4)2Mn(SO4)2.6H2O
6. Kompleksi bakra(II)
6.1. Priprava [Cu(HOCH2CH(NH2)CO2(C12H8N2)]2SO4
6.2. Priprava [Cu(C3H2O4)(H2O)(C12H8N2)].H2O
6.3. Priprava [Cu(C5H5N)4]S2O8
6. Kompleksi nikla(II)
6.1. Priprava [NiCl2(PPh3)2] (PPh3 = P(C6H5)3)
6.2. Priprava [Ni(NH3)4(NO2)2]
7. Snimanje i inetrpretacija infracrvenih spektara u čvrstom stanju dvaju uzoraka
8. Ispitivanje termičke stabilnosti spoja pomoću termogravimetrijskih metoda (TG/DTG/DSC)
9. Određivanje sastava kompleksa Jobovom metodom kontinuiranih varijacija i metodom molarnih omjera
10. Određivanje količine željeza i aluminija u smjesi derivacijskom spektrofotometrijom
11. Analiza aluminija u vodi spektrofluorimetrijskom metodom. Metoda dodatka standarda
12. Određivanje količine željeza u kompleksnom spoju metodom gašenje fluorescencije i metode ICP-AES. Statistička obrada podataka.
13. Ekstrakcija vanadija s 1-fenil-2-metil-3-hidroksi-4-piridonom otopljenim u kloroformu
14. Analiza tablete vitamina C metodom HPLC, snimanje IR i Ramanovog spektara naringenina.
15. Seminar: Student mora obraditi i izložiti temu iz odabranog znanstvenog rada

OBVEZE STUDENATA:

Student treba aktivno sudjelovati u izvedbi vježbi, pisati izvješća za svaku izvedenu vježbu, polaganje kolokvija prije izvođenja vježbe.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit
Literatura:
 1. Z. Popović, B.-M. Kukovec, Viši praktikum iz kemije, Upute za internu upotrebu, PMF, 2009., Zagreb
  2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Uvod u kromatografske metode, Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb 1999.
  3. G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Techniques in Inorganic Chemistry, 3rd Ed., University Science Books Sausalito, 1999.
  4. W. L. Jolly, The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, Waveland Press, 1991.
  5. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, Introduction to Spectroscopy, 3rd Ed., Harcourt, Inc. Orlando, USA, 2001.
  6. Infrared and Raman Spectroscopy, Methods and Applications, Ed. B. Schrader, VCH Publishers, New York, 1995.
  7. E. de Hoffmann, V. Stroobant, Mass Spectrometry, 2nd Ed., John Wiley& Sons, Chichester, UK, 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum anorganske kemije
Položen : Praktikum organske kemije
Odslušan : Praktikum biokemije
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

  po dogovoru

  Lokacija: -007

Obavijesti