Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala

Šifra: 152788
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Cindrić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Određivanje zakona brzine. Reakcijska brzina i zakon brzine. Integrirani zakon brzine. Monofazne jednosmjerne i povratne reakcije. Polifazne jednosmjerne reakcije. Relaksacijska i kinetika izmjene.
Izvođenje mehanizama. Zakon brzine, i njegova provjera. Aktivacijski parametri, termodinamičke funkcije i mehanizam. Linearna ovisnost slobodnih energija. Veza između aktivacijske entalpije i entropije te aktivacijskog volumena s mehanizmom. Učinak medija na mehanizam.
Eksperimentalno određivanje reakcijske brzine. Tekućinski i relaksacijski postupci. Veliki poremećaji. Kompeticijski postupci. Dostupne konstante brzine iz brzih reakcija. Spektrofotometrija i drugi fizikalno-kemijski postupci praćenja napredovanja reakcije. Uzorkovanje. Istraživanje međuprodukta.
Supstitucijske reakcije. Supstitucija u oktaedarskih kompleksa. Ubrzana supstitucija monodentatnih lidanada. Reakcije zamjene polidentatnih liganada i makrocikla. Supstitucija u kvadratnih kompleksa. Supstitucija u tetraedarskim kompleksima. Supstitucija u pentakoordiniranim kompleksima. Susptitucija u ustrojenim surfaktantnih sustavima. Supstitucija u metaloproteinima.
Oksidacijsko-redukcijske reakcije. Reakcije u vanjskoj ljusci. Redoks reakcije u unutarnjoj ljusci. Uloga premošćujućeg liganda u redoks reakcijama u unutarnjoj ljusci. Intramolekularni prijenos elektrona. Prijenos elektrona u proteinima.
Promjena ligandne reaktivnosti nakon stvaranja kompleksa. Metal kao središte okupljanja reaktanata. Poticanje reakcije u vezanom ligandu. Hidroliza i kiselost koordiniranih liganada. Elektrofilne supstitucije. Učinci zaštićenja. Poremećaj reakcijske stehiometrije. Promjena molekularnih naprezanja. Uloga liganda.
Izomerija i sterokemijska promjena. Konformacijska i konfiguracijska izomerija. Spinska ravnoteža u oktaedarskim kompleksima. Vezna, geometrijska i optička izomerija. Oktaedarski, tetra-, penta-, hepta- i oktakoordinirani kompleksi. Inverzija i izmjena protona na asimetričnom dušiku.
Anorganska fotokemija. Kinetički čimbenici i kvantni prinos. Fotokemija kompleksa CoIII, RhIII i CrIII. Polipiperidinski kompleksi RuII. Organometalna fotokemija. Fotokemijski reakcijski intermedijeri.
Organometalne supstitucijske reakcije. Vezanje liganda. Supstitucijske reakcije metalnih karbonila. Disocijacija drugih liganada. Učinak liganda. Specije sa 17 elektrona. Supstitucije na polinuklearnim metalnim karbonimima. Reakcije supstitucije liganda na alkilnim kompleksima. Hidridni, nitrozilni, alilni i drugi kompleksi.
Homogena kataliza s kompleksima prijelaznih metala. Homogena hidrogenacija alkena. Asimetrična hidrogenacija. Hidroformilacijska reakcija. Wackerova acetaldehidna sinteza. Hidrocijanacija 1,3-butadiena. Olefinska metateza. Polimerizacija alkena. Metanolna karbonilacija.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  R. G. Wilkins, Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes, VCH, Weinheim, 1991.
  M. L. Tobe, J. Burgess, Inorganic Reaction Mechanisms, Longman, Harlow, 1999.
  J. D. Atwood, Inorganic and Organic Reaction Mechanisms, Wiley-VCH, Inc., New York 1997.
  R. B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometalic Systems, Oxford University Press, Inc., Oxford, 2007.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  J. H. Espenson, Chemical Kinetics and Reaction Mehanisms, McGraw-Hill Companies, Inc., Custom Publishing, New York, 2002.
  S. Ašperger, Kemijska kinetika i anorganski reakcijski mehanizmi, HAZU, Zagreb, 1999. (Postoji prijevod izvornika na engleskom iz 2003.)
  F. Basolo, R. G. Pearson, Mechanisms of inorganic reactions. A study of metal complexes in solution, Wiley Eastern Private Ltd., 2nd Ed., 1973.
  D. Katakis, G. Gordon, Mechanisms of Inorganic Reactions, Wiley-Interscience, New York, 1987.
  J. P. Candlin, K. A. Taylor, D. T. Thompson, Reaction of transition metal complexes, Elsevier Publishing Company, 1968 (Postoji prijevod izvornika na ruskom iz 1970.)
  E. C. Constable, Metals and Ligand Reactivity, 2. izd., VCH, Weinheim, 1996.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti