Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća i anorganska kemija

Šifra: 36386
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
Izvođači: prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje poglavito teorijskog, ali i eksperimentalnog znanja o svojstvima i građi tvari, prirodi kemijske veze te zakonitostima kemijskih procesa, savladavanje kemijskog računa te razvijanje sposobnosti zapisa jednadžbi kemijskih reakcija analizom promjena koje se tijekom tih reakcija zbivaju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.3. analitički pristupati zadanim problemima i konstruirati prikladne logičke argumente
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija


SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj predavanja:
1. Tvari: smjese i čiste tvari. Fizikalne promjene, razdvajanje sastojaka smjese. Kemijske promjene. Spoznaja o atomskoj građi tvari (Zakoni kemijskog spajanja, Daltonova atomistička teorija). Periodni sustav elemenata - povijesni pregled. Uvod u strukturu atoma - simboli kemijskih elemenata, atomski broj, maseni broj (nuklidi, kemijski element, izotopi, izobari). Iskazivanje mase atoma (relativna atomska masa, relativna atomska masa elementa). Formula spoja. Iskazivanje sastava smjese i sastava čiste tvari. (3 sata)
2. Građa atoma- Bohrov model atoma, osvrt na kvantnomehanički model atoma. Energijska stanja atoma i atomske orbitale. Princip izgradnje elektronskog omotača. Elektronska konfiguracija. Radijus atoma, energija ionizacije, elektronski afnitet. (3 sata)
3. Kemijska veza: ionska veza, kovalentna veza. Svojstva ionskih i kovalentnih spojeva. Lewisove strukturne formule. Prostorna građa molekula (VSEPR model). Metalna veza. (3 sata)
4. Agregacijska stanja tvari (čvrsto, tekuće, plinovito stanje) i fazni prijelazi. Fazni dijagram. (2 sata)
5. Međumolekulske sile (ion-dipol, dipol-dipol, vodikova veza, polarizabilnost i pojam induciranog dipola, disperzijske sile). Svojstva tekuće faze. (2 sata)
6. Čvrsto stanje: amorfne i kristalne krutine. Vrste i svojstva kristalnih krutina. Kristalni sustavi. Kubična i heksagonska slagalina. Strukture odabranih krutina. (2 sata)
7. Otopine. Topljivost različitih tvari u različitim otapalima. Krivulje topljivosti ionskih spojeva u vodi. (2 sata)
8. Koligativna svojstva otopina (tlak pare otapala, vrelište, talište i osmotski tlak otopina). (1 sat)
9. Stehiometrija kemijskih reakcija. Doseg reakcije. Pojam suviška i limitirajućeg reaktanta. Reverzibilne reakcije. Konstanta ravnoteže. Taložne reakcije. Produkt topljivosti. (3 sata)
10. Kiseline i baze (Arrheniusova, Br?nsted-Lowryeva i Lewisova definicija). Reakcije neutralizacije. (2 sata)
11. Reakcije oksidacije i redukcije. (2 sata)
12. Elektrokemija. Pojam elektrodnog potencijala. Galvanski članak. Elektroliza. Faradayevi zakoni elektrolize. (2 sata)

Seminari:
1. Iskazivanje mase atoma. Formula spoja (empirijska formula, molekulska formula). Iskazivanje mase formulske jedinke. Brojnost, množina. Iskazivanje sastava čistih tvari i smjesa (omjeri, udjeli, koncentracija, molalnost). (3 sata)
2. Lewisove strukturne formule (oksidacijski broj i formalni naboj). Prostorna građa molekule (VSEPR model). (1 sat)
3. Kristalni sustavi. Kubična i heksagonska slagalina. Strukture odabranih krutina. (1 sat)
4. Otopine. Priprava otopine zadanog sastava. (2 sata)
5. Koligativna svojstva otopina. (1 sat)
6. Stehiometrija kemijskih reakcija. Doseg reakcije. Reaktant u suvišku i limitirajući reaktant. Konstanta ravnoteže. (2 sata)
7. Kiseline i baze, pH vrijednost otopine. Reakcije neutralizacije. (2 sata)
8. Pristupi izjednačavanju jednadžbi reakcija oksidacije i redukcije (ion-elektron metoda, metoda oksidacijskog broja). (1 sat)
9. Elektroliza (Faradayevi zakoni elektrolize). (1 sat)

Tijekom preostalih sati provodi se kontinuirana provjera znanja putem kolokvija

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i seminare, aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama te redovito predavati domaće zadaće. Na temelju predanih domaćih zadaća student ostvaruje uvjete za dobivanje potpisa.Također, studenti su dužni tijekom semestra pristupiti dvama kolokvijima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Ukupna ocjena se formira kao prosječna vrijednost ocjena dobivenih na svakom od njih. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na sljedeći način: 0-50% bodova - nedovoljno za prolaz ispita, 51-64% bodova - ocjena dovoljan, 65-77% bodova - ocjena dobar, 78-89% bodova - ocjena vrlo dobar, 90-100% bodova izvrstan. Prolaznu ocjenu iz pismenog ispita moguće je ostvariti i uspješnim rješavanjem dva kolokvija, pri čemu je potrebno na svakom od njih zadovoljiti gore obrazloženi bodovni prag.
Literatura:
  1. M. S. Silberberg, Chemistry: the molecular nature of matter and change, sva izdanja, McGraw-Hill, NewYork
  2. M. Sikirica, Stehiometrija, sva izdanja, Školska knjiga, Zagreb.
  3. P. W. Atkins i M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, sva izdanja, Školska knjiga, Zagreb.
  4. T. Cvitaš, I. Planinić i N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I.i II. dio, HKD, Zagreb, 2008.
  5. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, 9. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  6. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  7. N. Raos (ur.), Nove slike iz kemije - priručnik kemije u nastavi, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti