Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove analitičke kemije

Šifra: 40343
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Nemet
Izvođači: Nikolina Beljan , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Ivan Nemet - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Ivan Nemet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Navesti temeljnu podjelu metoda analitičke kemije
2. Primijeniti tehnike kvalitativne analize na modelnim uzorcima
3. Navesti i objasniti glavne značajke titracijskih metoda
4. Primijeniti tiracijske tehnike u kvantitativnom određivanju odabranih analita
5. Klasificirati instrumentne analitičke metode prema vrsti interakcije zračenja i tvari
6. Navesti i objasniti analitičke značajke odabranih metoda atomske spektometrije
7. Navesti i objasniti temeljne značajke odabranih metoda molekulske spektroskopije
8. Primijeniti instrumentne analitičke tehnike u analizi realnih uzoraka
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA
1. Analitika : uzorak, analit, uzorkovanje, priprava otopina
2. Gravimetrija : temeljni pojmovi, kvantitativna primjena
3. Titrimetrija : primarni i sekundarni standardi, određivanje završne točke
4. Neutralizacijske titracije
5. Kompleksometrija
6. Taložne titracije
7. Redoks titracije
8. Uvod u instrumentnu analitiku
9. Metode atomske apsorpcijske spektrometrije
10. Metode atomske emisijske spektrometrije
11. Spektrofotometrija u UV/VIS području
12. Vibracijske metode (IR i Ramanova spektroskopija)
13. Nuklearna magnetna rezonancija
SEMINARI: rješavanje zadataka iz tematskih cjelina predavanja
LABORATORIJSKE VJEŽBE:
1. Kvalitativna analiza biološki važnih analita (Cu, Fe, Na, K, NO3 -, NO2-, organski amini, urea)
2. Kemijska analiza tla ( gravimetrija skupina)
3. Određivanje dušika po Kjeldahlu ( neutralizacijske titracije)
4. Određivanje organskih sastojaka u vodi (redoks titracije)
5. Spketrofotometrijsko određivanje fosfata ( UV/VIS)
6. Analiza bubrežnih kamenaca (vibracijska spektroskopija)
7. Plameno-fotometrijsko određivanje Na ( atomska spektrometrija)
Literatura:
  1. 1) D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  2. 1) F. J. Holler, D. A. Skoog, and S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Thomson, Belmont, 2007.
    2) M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga-Zagreb, 2003.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

    po dogovoru

    Lokacija: -007

Obavijesti