Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave kemije 1

Šifra: 91245
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osposobiti studente za pripremanje i izvođenje moderne nastave kemije koja se temelji na pokusima i opažanjima, koja je u skladu s nastavnom strategijom učenja otkrivanjem i koja je usmjerena na učenika.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda;
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
2.10. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i kemije
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Odabrati pokus koji odgovara zadanim nastavnim ciljevima i na temelju njega osmisliti nastavni sat učenja otkrivanjem.
2. Predvidjeti rizike i opasnosti tijekom eksperimentalnog rada i potrebne mjere zaštite.
3. Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...)
4. Povezati nastavne ciljeve i opažanja koja će učenici ostvariti tijekom pokusa.
5. Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
6. Predvidjeti znanja i vještine koje učenici moraju steći prije da bi mogli uspješno sudjelovati u satu osmišljenom u skladu s nastavnom strategijom učenja otkrivanjem.
7. Napisati didaktičku i metodološku kritiku osobnog nastavnog sata ili nastavnog sata kojeg je održao drugi student.

SADRŽAJ PREDMETA:

1.-4. tjedan Kemija kao nastavni predmet (ciljevi i zadatci nastave kemije, kemija kao znanost i kao nastavni predmet, uloga nastavnika u unaprjeđivanju poučavanja prirodnih znanosti)
5.-6. tjedan Strategije poučavanja (uporaba pokusa u nastavi kemije, učenje otkrivanjem, grupni rad, rad u parovima, individualni rad, frontalni rad)
7.-8. tjedan Nastavni plan i program (specifični zadatci nastave kemije i uzrast učenika, načela izrade nastavnih programa, načela izbora nastavnih sadržaja, definiranje obrazovnih postignuća učenika, kvalitativna i kvantitativna analiza nastavnih programa iz kemije za osnovnu i srednju školu, vrednovanje sadržaja, metoda, oblika i rezultata odgojno-obrazovnog rada te udžbenika i ostalih nastavnih materijala)
9. tjedan Interdisciplinarna nastava
10.-11. tjedan Nastava na djelu (kemijska učionica, laboratorijski pribor i kemikalije, izrada i uporaba nastavna sredstva i pomagala, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju pokusa u učionici, pogrešna tumačenja koja se javljaju kao normalna posljedica nastavnog procesa)
12.-15. tjedan Priprema nastavnika za nastavu (jezik i govor, psihološke i materijalno-tehničke pripreme za: novu školsku godinu, pojedinu nastavnu cjelinu i pojedinu nastavnu jedinicu, pisana priprema za nastavni sat, plan ploče, vrednovanje učeničkih postignuća)

Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, diskusija, eksperimentalni rad, individualni rad, pozvana predavanja nastavnika praktičara). Dio nastavnih satova zajedno osmišljavaju student i nastavnik Metodike nastave kemije (mentorski rad). Osmišljeni satovi moraju biti primjereni uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Kolegij ima i svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin.

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u radu, priprema i održavanje seminara na zadanu temu, priprema didaktičkih materijala, procjena metodičke i didaktičke uspješnosti održanih nastavnih satova i materijala.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastavnog procesa, nastavnici kontinuirano procjenjuju obrazovna postignuća i napredak studenata, a na kraju student pristupa pisanom ispitu.
Literatura:
 1. 1. M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. Udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje
  škole (različiti autori, izdavači i godine izdanja)
  3. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry,
  Journal of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie
  4. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb,
  2011.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  1. Udžbenici PREDMETA prethodnika
  2. Različiti interni nastavni materijali
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Biokemija
Odslušan : Organska kemija 2
Odslušan : Psihologija odgoja i obrazovanja
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti