Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Instrumentna analitika 2

Šifra: 43975
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: prof. dr. sc. Nives Galić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI:
Objasniti principe spektrometrije masa.
Usporediti ionske izvore te analizatore masa.
Interpretirati spektre masa.
Objasniti kromatografske tehnike (plinsku, tekućinsku i fluidnu kromatografiju pri superkritičnim uvjetima).
Interpretirati kromatogram.
Objasniti imunoanalitičke metode kvalitativne i kvantitativne analize.
Odabrati imunoanalitičku metodu određivanja obzirom na količinu analita.
Objasniti principe rada kemijskih senzora.
Objasniti određivanje iona potenciometrijskim metodama u uzorcima složenog sastava.
Odabrati odgovarajuću instrumentalnu tehniku i metodu za kvalitativnu i/ili kvantitativnu analizu različitih uzoraka.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Spektrometrija masa: osnovni principi, ionski izvori, analizatori masa, identifikacija malih molekula, identifikacija makromolekula.
Kromatografija: osnovni principi, plinska kromatografija, tekućinska kromatografija, fluidna kromatografija pri superkritičnim uvjetima, kromatografske kolone, detektori, GC-MS, LC-MS, primjena.
Imunoanaliza: osnovni principi, imunoanalitičke metode - precipitacija, aglutinacija, inhibicija aglutinacije, fluoroimunoanaliza, radioimunoanaliza i enzimska imunoanaliza.
Enzimska analiza: značajke enzima kao analitičkih reagenasa, stehiometrijske metode određivanja supstrata, određivanje supstrata, enzima, aktivatora i inhibitora enzima mjerenjem brzine reakcije.
Kemijski senzori: osnovni principi, potenciometrijski senzori, optode i biosenzori.
Literatura:
 1. 1. D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman: Principles of Instrumental Analysis, Harcourt College Publishers, Philadelphia,
  1998.
  2. N. Galić: Imunoanalitičke metode, skripta, Zavod za analitičku kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2003.
  3. N. Galić: Spektrometrija masa, skripta, Zavod za analitičku kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2004.
  4. N. Galić, V. Drevenkar: Kromatografija, skripta, Zavod za analitičku kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2005.
 2. N. Galić: Spektrometrija masa, interna skripta, KO PMF, Zagreb, 2004.
 3. N. Galić, V. Drevenkar: Kromatografija, skripta, KO PMF, Zagreb, 2005.
 4. R. Kellner, J. M. Mermet, M. Otto, H. M. Widmer: Analytical Chemistry, Wiley, Weinheim, 1998.
 5. D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman: Principles of Instrumental Analysis, Harcourt College Publishers, Philadelphia, 1998.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti