Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Enzimska kataliza u organskoj sintezi

Šifra: 44055
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Car
Izvođači: doc. dr. sc. Željka Car - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod
1.1 Prednosti i nedostaci biokatalizatora
1.2 Svojstva enzima i nomenklatura
2. Uporaba biokatalizatora prema tipu reakcije koju kataliziraju
2.1. Hidrolitičke reakcije
2.1.1. Mehanizmi i kinetika
2.1.2. Hidroliza amida
2.1.3. Hidroliza estera
2.1.3.1. Esteraze i proteaze
2.1.3.2. Lipaze
2.1.4. Hidroliza i sinteza organskih fosfata
2.1.5. Hidroliza epoksida
2.1.6. Hidroliza nitrila
2.2 Reakcije redukcije
2.2.1. Recikliranje kofaktora
2.2.2. Redukcija aldehida i ketona uporabom izoliranih enzima
2.2.3. Redukcija aldehida i ketona uporabom cijelih stanica
2.3. Reakcije oksidacije
2.3.1. Oksidacija alkohola i aldehida
2.3.2. Hidroksiliranje alkana
2.3.3. Hidroksiliranje aromata
2.3.4. Epoksidacija alkena
2.3.5. Baeyer-Villigerova reakcija
2.3.6. Sinteza peroksida
2.4. Nastajanje veze ugljik-ugljik
2.4.1. Aldolna reakcija
2.4.2. Aciloinska reakcija
2.4.3. Michaelove adicije i srodne reakcije
2.5. Adicije i eliminacije
2.5.1. Sinteza cijanhidrina
2.5.2. Adicija vode i amonijaka
2.6. Transfer glikozila
2.6.1. Glikozil-transferaze
2.6.2. Glikozidaze
2.7. Reakcije halogeniranja i dehalogeniranja
2.7.1. Halogeniranje
2.7.2. Dehalogeniranje
3. Posebne tehnike
3.1. Enzimi u organskim otapalima
3.1.1. Sinteza estera
3.1.2. Sinteza laktona
3.1.3. Sinteza amida
3.1.4. Sinteza peptida
3.1.5. Sinteza perkiselina
3.1.6. Redoks-reakcije
3.1.7. Variranje otapala
3.2. Imobiliziranje biokatalizatora
3.3. Modificirani i umjetni enzimi
3.3.1. Modificirani enzimi
3.3.2. Polusintetični enzimi
3.3.3. Katalitička protutijela

ISHODI UČENJA:
Navesti osnovna svojstva enzima kao biokatalizatora, usporediti njihove prednosti i nedostatke u odnosu na kemijske katalizatore.
Objasniti osnovne principe enzimske katalize.
Klasificirati enzime prema tipu reakcije koju kataliziraju i predvidjeti koju vrstu biokatalizatora bi koristili u pojedinim (stereo)kemijskim transformacijama.
Predložiti tehnike za optimizaciju selektivnost enzimske reakcije.
Procijeniti (stereo)kemijski ishod biokatalizirane reakcije.
Primijeniti stečeno znanje o enzimskoj katalizi u organskoj sintezi.
Literatura:
  1. K. Faber: Biotransformations in Organic Chemistry, A Textbook, 6. izd., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
  2. K. Drauz, H. Waldmann (ur.): Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, 2. izd., Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti