Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Brzine i ravnoteže kemijskih reakcija

Šifra: 104471
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kemijska termodinamika:
1. Čiste tvari (fazni dijagrami, fazne pretvorbe, svojstva čvrstih tvari, tekućina i plinova)
2. Smjese tvari (sastav smjesa, fazni dijagrami, koligativna svojstva)
3. Koloidni sustavi
4. Termokemija (unutarnja energija, entalpija, entropija, Gibbsova energija)
5. Ravnoteža kemijskih reakcija (konstante ravnoteže, faktori koji utječu na konstantu ravnoteže)
6. Primjeri ravnotežnih reakcija (topljivost, kiselinsko-bazne reakcije, puferi, ..)
Kemijska kinetika (brzina kemijskih reakcija, red reakcije, mehanizmi kemijskih reakcija)
Elektrokemija (redoks reakcije, galvanski članci, elektroliza)
Prezentacija gradiva.
Odabir primjera i računskih zadataka.
Priprema demonstracijskog pokusa.
Priprema laboratorijske vježbe.
Izrada uputa za izvođenje laboratorijske vježbe.

ISHODI UČENJA:
- definirati fazni dijagram
- razlikovati čiste tvari i smjese tvari
- objasniti koligativna svojstva
- definirati kolodine sustave
- objasniti prvi i drugi zakon termodinamike
- objasniti konstantu ravnoteže
- navesti faktore koji utječu na konstantu ravnoteže
- navesti primjere ravnotežnih reakcija
- definirati red reakcije
- pripremiti i izvesti laboratorijsku vježbu vezanu uz obrađeno gradivo
Literatura:
  1. P. W. Atkins, J. de Paula: Elements of Physical Chemistry, 5. izd., Oxford University Press, Oxford 2009.
  2. T. Cvitaš: Fizikalna kemija, rkp. u pripremi i dijelom dostupan u SKK i na mrežnoj adresi ftp://ftp.chem.pmf.hr/download/cvitas/FizKem.
  3. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay: Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008.
  4. V. Tomišić, T. Preočanin i N. Kallay, Predavanja za kolegij "Osnove Fizikalne kemije" (skripta za internu upotrebu), Fizičko-kemijski Zavod, PMF, 1998-2009.
  5. P. Atkins i J. de Paula: Physical Chemistry, 9. izd., Oxford University Press, Oxford, 2010.
2. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički

7. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti