Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Analitika organskih zagađivala

Šifra: 152862
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Marijan Ahel
dr. sc. Senka Terzić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u analitičku kemiju organskih zagađivala; katastar zagađivala i prioritetna zagađivala; osnove fizičke kemije organskih zagađivala; uzorkovanje, obrada i čuvanje uzoraka; postupci za obogaćivanje i frakcioniranje; kvalitativna i kvantitativna analiza; kromatografske metode; spektroskopske metode; elektrokemijske metode; imunokemijske metode; vezani sustavi (GC-MS, LC-MS, ICP-MS); određivanje važnijih skupina specifičnih organskih zagađivala-ugljikovodici, klorirani insekticidi, poliklorirani bifenili, herbicidi, lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici, fenoli, tenzidi, farmaceutski spojevi, organometalni spojevi; osnove statističke obrade podataka- primjena u zaštiti okoliša.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o selektivnim/specifičnim i osjetljivim metodama analize organskih zagađivala temeljenim na najsuvremenijim instrumentnim tehnikama i vezanim sustavima; razvijanje kompetencija temeljenih na znanju neophodnih za znanstveno-istraživački i stručni rad
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  P.R. Loconto, Trace Environmental Quantitative Analysis. Principles, Techniques and Applications, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Ratton, Fl, USA, 2006, p. 731.
  D. Barcelo (Ed.), Sample Handling and Trace Analysis of Pollutants. Techniques, Applications and Quality Assurance, Elsevier Science, Amsterdam, 2000, p. 1116.
  R.P. Schwarzenbach, P.M. Gschwend, D.M. Imboden, Environmental Organic Chemistry, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2016, p. 1026.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  J. Pawliszyn (Ed.), Comprehensive sampling and sampling preparation, Elsevier Inc., Amsterdam, Netherlands, 2012, p. 3200.
  S. Fanali, P.R. Haddad, C. Pole, P. Schoenmakers, D. Lloyd (Eds.), Liquid Chromatography: Applications, Second Edition, Elsevier Inc., Amsterdam, Netherlands, 2017, p. 838.
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti