O djelatniku

dr. sc. Jasmina Jukić

Zvanje: stručni savjetnik
Lokacija: 220
Telefon:+385 1 4606 149
Telefon kućni:6149
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2011.
Godina doktoriranja:2017.
Na zavodu od:2011.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Rođena 15. srpnja 1987. u Ogulinu. 2006. upisuje preddiplomski studij kemije na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta kojeg završava 2009. stjecanjem zvanja prvostupnice kemije. Iste godine upisuje diplomski studij kemije (smjer: fizikalna kemija i biokemija) kojeg završava 2011. stjecanjem zvanja magistre kemije. 

2011. zapošljava se u Zavodu za fizikalnu kemiju na radno mjesto stručna suradnica te upisuje poslijedipmski studij kemije, smjer: fizikalna kemija. 

2017. stjecanje akademskog stupnja doktor znanosti

Sudjeluje u nastavi preddiplomskog studija kemije (Računalni praktikum 1 i 2, Praktikum fizikalne kemije 1 i 2), molekularne biologije (Osnove fizikalne kemije - seminar, Osnovni praktikum fizikalne kemije), znanosti o okolišu (Osnovni praktikum fizikalne kemije), diplomskog studija kemije (Viši praktikum fizikalne kemije 1 i 2) te integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike i kemije (Fizikalna kemija - seminar, Praktikum fizikalne kemije).

Znanstveno-istraživački interesi vezani su uz fizikalnu kemiju polielektrolita (prirodnih i sintetskih), interakcije suprotno nabijenih polielektrolita u otopini te stvaranje polielektrolitnih višeslojeva na površini metalnih oksida.

Koautor je 10 znanstvenih radova. Sudjelovala je na  domaćim i međunarodnim skupovima s nekoliko posterskih i jednim usmenim priopćenjem.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i dobitnik Posebne rektorove nagrade za projekt "Znanstvene čarolije" za akademsku godinu 2010./2011. Sudjeluje u popularizaciji znanosti kroz razna događanja (Čarolije u kemiji, Otvoreni dan Kemijskog odsjeka).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

J. Salopek, N. Kallay, and D. Kovačević, Croat. Chem. Acta 85 (4) (2012) 553−558

             T. Kremer, D. Kovačević, J. Salopek i J. Požar, Macromolecules, 49 (2016) 8672–8685.

             D. Kovačević, R. Pratnekar, K. Godič Torkar, J. Salopek, G. Dražić, A. Abram i K. Bohinc, Polymers, 8 (2016) 345: 1- 345:12

             J. Požar, J. Salopek, M. Poldrugač i D. Kovačević, Colloids and Surfaces APhysicochemical and                                  Engineering Aspects, 510 (2016) 159–168.

             M. Kasper, L. Traxler, J. Salopek, H. Grabmayr, A. Ebner i F. Kienberger,  Biosensors, 6 (2016) 23:1–23:13.

             J. Salopek, A. Sadžak, D. Kuzman, J. Požar i D. Kovačević, Croatica Chemica Acta, 90 (2017)  281–287.