Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna virologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 172471
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dijana Škorić
Izvođači: dr. sc. Lucija Nuskern Karaica - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Dijana Škorić - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Dijana Škorić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Navesti različite tipove virusnih ciklusa kroz objašnjavanje primjera iz pojedinih virusnih porodica.
2. Razlikovati virusne genome (strukturu, informacijski sadržaj, transkripcijske strategije) i povezati to kroz primjere s translacijskim mehanizmima i virusnim proteinskim produktima.
3. Primijeniti znanja iz virusne molekularne biologije u analizama simptomatologije i epidemiologije viroza kroz objašnjenja i predviđanja interakcija virusa i domaćina (razina jedinke i populacije).
4. Povezati opća biološka znanja iz evolucija, filogenije, taksonomija, genetike na modelima određenih virusa kroz identifikaciju jednakih bioloških principa.
5. Utvrditi značenje virusa za porijeklo i evoluciju živog svijeta, razvoj molekularnih znanosti o životu i inovativnih terapija bolesti kroz interpretaciju literature u seminarima i raspravama.
6. Ocijeniti važnosti virologije općenito, dinamičnog razvoja ove discipline svih potencijalnih primjena njenih rezultata kroz interpretaciju gradiva na ispitu i seminarskog rada.
7. Unaprijediti praktične laboratorijske vještine kroz primjenu molekularnih analiza nukleinskih kiselina i proteina virusa
8. Provesti literaturno istraživanje virološke teme slijedeći kriterije pripreme i prezentacije revijalnog znanstvenog rada u području virologije s ciljem usvajanja modela primjenjivog za prezentaciju vlastitog ili tuđeg rada u stručnoj javnosti.
9. Razvijati kritičko čitanje i mišljenje, uključivanje u nove znanstvene trendove i dostignuća kroz analizu, interpretaciju i prezentaciju seminarske teme.
10. Interpretirati tuđe znanstvene rezultate, razviti timski rad, i dizajnirati prezentacije za javnost kroz seminarski rad.
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
1. i 2. replikacija virusa iz različitih taksonomskih skupina (detaljne studije genoma i replikacijskih mehanizama);
3. virusni transkriptomi;
4. virusni proteomi (translacijski mehanizmi i funkcije proteina);
5. virusi i utišavanje RNA (RNA silencing, VIGS);
6. virusi kao vektori za kloniranje;
7. molekularni mehanizmi u raznolikosti virusa;
8. virusna evolucija;
9. emergentni virusi, virusna epidemiologija;
10. retrovirusi i molekularni mehanizmi patogenosti, HIV (nove spoznaje, porijeklo i evolucija);
11. imunosni odgovor na virusne zaraze;
12. nove spoznaje o vakcinama (rekombinantne, DNA vakcine i sl.)
13. interferon i terapije viroza;
14. kemoterapeutici u liječenju viroza;
15. molekularna filogenija virusa.
PRAKTIKUM:
Praktične laboratorijske vježbe (u skupinama od najviše 4 studenta) razvija generičke laboratorijske vještine i specifične istraživačke probleme kroz usvajanje metodologije molekularnih istraživanja virusa:
1. metode izolacije i purifikacije virusnih RNA genoma (nukleinske kiseline);
2. elektroforetska analiza virusnih RNA;
3. različite metode za detekciju i identifikaciju virusnih nukleinskih kiselina nakon gel-elektroforeze (reverzna transkripcija i PCR, izotermalne amplifikacije npr. LAMP);
4. ekstrakcija virusnih proteina;
5. elektroforetske analize virusnih proteina (SDS-PAGE);
6. detekcija virusnih proteina u poliakrilamidnim gelovima, određivanje relativne molekulske mase proteina.
SEMINAR:
Literaturna studija - virološke teme vezane uz sadržaj kolegija koju studenti izabiru u dogovoru s nastavnikom, ali obrađuju i usmeno prezentiraju samostalno (u parovima).
1. odabir virološke teme u paru
2. obrada teme seminara kroz pretraživanje literature (odabir literature za globalni pregled problema (virusna vrsta, porodica, otkriće) i razradu odabranog aspekta (problem etiologije viroze, evolucije virusa, strukture genoma, funkcije genoma i sl.)
3. sastavljanje prezentacije u power pointu za izlaganje u trajanju od 10 minuta i pripreme za diskusiju
4. usmena prezentacija i rasprava pred studentima kolegija i profesorom.
Literatura:
 1. Carter J. B. & Saunders V. A. Virology, Principles and Applications. 2007, Wiley.
 2. Revijalni znanstveni članci (s besplatnim pristupom na internetu) prema odabiru nastavnika.
 3. Interna skripta (pdf verzija predavanja).
 4. Strauss J. H. & Strauss E. G. Viruses and Human Disease. 2nd edition, 2008, Academic Press.
  Znanstveni članci (s besplatnim pristupom na internetu) prema odabiru nastavnika.
 5. Flint S. J., Enquist L. W., Racaniello V. R., Skalka A. M., Principles of Virology (3rd edition), ASM Press, Washington DC, USA.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Dijana Škorić:

  Prema dogovoru (Molim, dogovarati termin putem e-maila.)

  Lokacija:

Obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.