Obavijest o sufinanciranju projekta...

Projektom “Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima - "MEMORIE" želi se doprinijeti rješavanju problema nedostatka podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti, otpornosti i mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene u 3 ranjiva sektora čiji su temelji prirodni resursi (šumarstvo, prirodni ekosustavi i bioraznolikost, i poljoprivreda), sukladno Sedmom nacionalnom izvješću.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

 

Naziv projekta: Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima - "MEMORIE"

Izvor financiranja: „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“, (ref. oznaka: KK.05.1.1.02), 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

EU Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Korisnik: Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partner 1: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Partner 2: Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Sažetak projekta: Projektom “Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima - "MEMORIE" se želi doprinijeti rješavanju problema nedostatka podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti, otpornosti i mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene u 3 ranjiva sektora čiji su temelji prirodni resursi (šumarstvo, prirodni ekosustavi i bioraznolikost, i poljoprivreda), sukladno Sedmom nacionalnom izvješću. Novodobivene spoznaje i baze podataka će omogućiti analize ranjivosti i otpornosti šuma, prirode i biološke raznolikosti i poljoprivrede u odnosu na predviđene modele klimatskih promjena. Na taj način će se unaprijediti znanstvena znanja koja će omogućiti razvoj mjera prilagodbe uzajamnom suradnjom multisektorskog istraživačkog tima i dionika. Projektom se želi odgovoriti na budući utjecaj, ranjivost i prilagodbu na klimatske promjene. Cilj projekta jest suradnjom istraživačkih institucija putem primijenjenih istraživanja u ranjivim sektorima (šumarstvo, prirodni ekosustavi i bioraznolikost, poljoprivreda) predložiti 10 mjera prilagodbe klimatskim promjenama za realne dionike. Aktivno sudjelovanje dionika u projektu osigurano je već u pripremnoj fazi u kojoj su dionici bili pozvani na ispunjavanje „Upitnika za ocjenu potrebitih podataka i rezultata znanstvenih istraživanja koje će doprinijeti boljim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama“. Na temelju analize rezultata ispunjenih Upitnika konkretizirale su se istraživačke aktivnosti koje su planirane projektom „MEMORIE“. Među dionicima se nalaze udruge civilnog društva (5 dionika), javne institucije (5 dionika), lokalne akcijske grupe (2 dionika) i predstavnici privatnog sektora (2 dionika). U svrhu održivosti rezultata projekta kao i ciljeva, s 14 dionika koji su iskazali potrebu za primjenom konkretnih mjera prilagodbe na klimatske promjene potpisan je Sporazum o potražnji i korištenju rezultata projekta „MEMORIE“. Cilj vršenja svake istraživačke aktivnosti u projektu “MEMORIE” jest definiranje konkretnih mjera koje dionici mogu praktično implementirati u svakodnevni rad. Istraživačke aktivnosti ovog projekta spadaju u primijenjena istraživanja budući da se radi o istraživanjima koja su ciljano planirana u skladu s potrebama za nadopunom postojećih podataka koje su prepoznate u Sedmom nacionalnom izvješću o promjeni klime. Korištenjem rezultata primijenjenih istraživanja u okviru ovoga projekta razvit će se metode prilagodbe na klimatske promjene kojima će se značajno poboljšati već postojeći postupci upravljanja i gospodarenja prirodnim resursima u ranjivim sektorima šumarstvo, poljoprivreda i prirodni ekosustavi i bioraznolikost. Rezultati istraživanja koja će se provesti u ovome projektu su naročito važna za gospodarenje i upravljanje prirodnim resursima čiji je razvoj usko povezan te snažno ovisan o klimi, a prilagodba u većini situacija spora.

Zaključno, projekt "MEMORIE" doprinosi rješavanju problema nedostatka podataka i istraživačkih radova u području klimatskih promjena putem 10 mjera prilagodbe klimatskim promjenama za 3 ranjiva sektora (šumarstvo, priroda i biološke raznolikosti, poljoprivreda). Cilj projekta je istražiti utjecaj klimatskih promjena na ranjivost šuma, biološku raznolikost i poljoprivredu; predvidjeti kako se ti utjecaji mogu mijenjati tijekom vremena te uključiti nova znanja u konkretne mjere prilagodbe i upravljačke odluke. Rezultate projekta aktivno će koristiti 14 dionika iz javnog i privatnog sektora s kojima je potpisan Sporazum o korištenju rezultata istraživanja.

Rezultati projekta: Provedbom projekta "MEMORIE", odnosno provedbom primijenjenih istraživanja, predložit će se 10 mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz 3 ranjiva sektora Šumarstvo, Poljoprivreda, Bioraznolikost i ekosustavi, sukladno Sedmom nacionalnom izvješću RH. Rezultate istraživanja u vidu predloženih konkretnih mjera prilagodbe će koristiti 14 dionika u svakodnevnom radu. Kako bi se osigurala održivost korištenja rezultata projekta "MEMORIE" s dionicima je potpisan Sporazum o korištenju rezultata projekta. Izvor provjere su Izvješća o provedbi projekta te završni Priručnik koji će sadržavati pojašnjenja i opise objedinjenih 10 mjera prilagodbe na klimatske promjene.

Vrijednost projekta: 3.150.324,95 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 3.077.080,77 kn

Intenzitet EU potpore: 85% 

Bespovratna sredstva: 2.615.518,14 HRK

Razdoblje trajanje projekta: 36 mjeseci - u razdoblju od siječnja 2020. do siječnja 2023.

Kontakt podaci Voditelja projekta za više informacija:

- Korisnik Šumarski fakultet: 

Doc.dr.sc. Stjepan Mikac – stjepan.mikac@sumfak.hr

- Partner 1 Agronomski fakultet:

Prof.dr.sc. Milan Poljak – mpoljak@agr.hr

- Partner 2 Prirodoslovno-matematički fakultet:

Doc.dr.sc. Andreja Brigić - andreja.brigic@biol.pmf.hr

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Korisnika i Partnera“

Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti