Preminuo je professor emeritus...

U petak, 13. siječnja 2017., u 78. godini života preminuo je u Zagrebu professor emeritus Vladimir Simeon, naš istaknuti znanstvenik i profesor, koji je svojim radom i predanošću trajno zadužio kako Kemijski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu tako i širu kemijsku i znanstvenu zajednicu. Profesor Simeon više je godina obnašao dužnost predstojnika Zavoda za fizikalnu kemiju, voditelja Poslijediplomskoga studija kemije, predsjednika Hrvatskoga kemijskog društva te  glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta. Ispraćaj profesora Simeona bit će u utorak, 17. siječnja u 11.40 sati na groblju Mirogoj u Zagrebu.

Simeon, Vladimir, professor emeritus, rođen je u Zagrebu 17. srpnja 1939. Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1962.) s temom "Istraživanje ravnoteža u otopinama germanata metodom potenciometrijske titracije", magistrirao je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1965.) s temom "Kelatogena svojstva nekih prirodnih aminokiselina" i doktorirao na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1968.) s temom "Prilog poznavanju termodinamike koordinativnih reakcija nekih derivata EDTA".

Od 1963. je asistent u Institutu za fizikalnu kemiju, od 1964. je asistent u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu (IMI), od 1970. znanstveni suradnik IMI, od 1974. viši znanstveni suradnik IMI te od 1980. znanstveni savjetnik IMI. Habilitirao je 1970. i stekao zvanje naslovni docent. Od 1987. do 2009. redoviti je profesor fizikalne kemije na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996. izabran je u trajno zvanje redovitog profesora. Od 1988. do 2007. godine bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju.  Nakon odlaska u mirovinu 2009. godine dobiva počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Glavna područja znanstvenog rada V. Simeona su kemija elektrolitnih otopina (ravnoteže, spektrometrija), eksperimentalna kemijska termodinamika (kalorimetrija, potenciometrija), bioanorganska kemija (konstante stabilnosti, spektroskopija, molekulska mehanika), kemometrika (faktorska i regresijska analiza), bibliometrija te kemijska terminologija i nomenklatura. Vodio je tri međunarodna znanstvena projekta  i desetak tuzemnih. Objavio je 62 znanstvena rada (od kojih su 51 u kategoriji Current Contents i 11 u drugim međunarodno referiranim časopisma) te knjigu Termodinamika, Zagreb 1980. Kao urednik, te u koautorstvu s drugim kemičarima, objavio je hrvatsko izdanje preporuka Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC 1990) pod naslovom Hrvatska nomenklatura anorganske kemije, Zagreb 1996. Od časopisa u kojima je objavljivao mogu se izdvojiti Nature, Chemical Communications, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry (danas Polyhedron), Analytica Chimica Acta, Biochimica et Biophysica Acta, Thermochimica Acta, Journal of Coordination Chemistry, Journal of Electroanalytical Chemistry, Journal of Chemometrics. Autor je i poglavlja Equilibria in electrolyte solutions u znanstvenoj monografiji inozemnog izdavača (Interfacial dynamics, Marcel Dekker, New York, 1999.), a kao suradnik Tehničkog rječnika (urednik V. Dabac, 1969.) autor je ca. 3000 natuknica iz područja kemije. Održao je brojna predavanja na raznim institucijama i na međunarodnim znanstvenim skupovima. Uz rad na anorganskoj nomenklaturi, značajan je njegov doprinos u sastavljanju preporuka o fizikalnim veličinama i jedinicama Hrvatskoga kemijskog društva i IUPAC-a.

Na dodiplomskom studiju kemije predavao je kolegije Fizikalna kemija, Termodinamika nepovratnih procesa, Kemijska termodinamika i Elektrokemija. Također je uveo i vodio predmet Računalni praktikum. Na poslijediplomskom studiju bio je nositelj kolegija Asocijacije iona u otopinama elektrolita, Kemijska termodinamika, Statistička termodinamika i nepovrativi procesi, Planiranje pokusa i analiza podataka te Kemometrika. Bio je mentor većem broju diplomskih, 7 magistarskih radova te 6 doktorskih disertacija.

Uz znanstveni, stručni i nastavni rad, V. Simeon je bio aktivno uključen u zbivanja vezana uz kemiju i prirodoslovlje. Kao član Hrvatskoga kemijskog društva bio je član Upravnog odbora i predsjednik (2006.–2008.). U redakciji časopisa Croatica Chemica Acta djelovao je više od 40 godina kao član Uredništva, bio tehnički urednik te glavni i odgovorni urednik (1985.–1994.). Bio je nacionalni predstavnik u IUPAC Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry (1982.–1988.) te voditelj Sveučilišnog poslijediplomskog studija kemije (1987.–1998.). Niz godina bio je član (1995.–2005.) i predsjednik (1999.–2005.) Matičnog povjerenstva Rektorskog zbora za polje kemije, član Vijeća prirodoslovnog područja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, te na Sveučilištu u Zagrebu član povjerenstva za nostrifikaciju diploma. Dobitnik je Nagrade J. J. Strossmayer (1996.), Državne nagrade za znanost (2005.) te Medalje Kemijskog odsjeka (2009.).

Autor: webmaster KO
Popis obavijesti