O djelatniku

prof. dr. sc. Goran Klobučar

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4877 733
Telefon kućni:140
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: http://www.pmf.unizg.hr/biol/goran.klobucar
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:1992.
Godina magistriranja:1995.
Godina doktoriranja:2001.
Na zavodu od:1992.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

OBRAZOVANJE

lipanj 2001 - Doktorat prirodnih znanosti iz područja biologije, Sveučilište u Zagrebu, Disertacija pod naslovom: “Hemociti slatkovodnih mekušaca kao pokazatelji metaboličkog stresa” izrađena u Zoologijskom zavodu PMF-a pod vodstvom prof. dr. sc. R. Erbena.

1995 - Magisterij prirodnih znanosti iz područja biologije, SuZ

1992 Diplomirao na studiju Biologije, smjer ekologija, PMF, SuZ

 

INSTITUCIJSKI DOPRINOS:

 • BIOLOŠKI ODSJEK PMFa

Član Povjerenstva za izradu Sveučilišnog doktorskog studija Biologija (2006-2007)

Voditelj preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Znanosti o okolišu (2011-2012)

Član povjerenstva za doktorski studij Biologije (2010‐2012)

Pročelnik Biološkog odsjeka PMF-a (2012-2014)

Član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete pri BO PMF-a (2014‐2016)

Pomoćnik pročelnika Biološkog odsjeka PMF-a za znanost (2014-2015)

Zamjenik predstojnika Zoologijskog zavoda (2016-2020)

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2017-2020)

Član Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2017-2021)

Član Povjerenstva Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanje (2017-2021)

 • HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Član Stalnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu HRZZ (2013-2015)

 

PODRUČJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA:

Ekologija – ekotoksikologija i Zoologija – astakologija

Moj znanstvenoistraživački rad, od početka znanstvenog djelovanja (1992.), uglavnom se odnosi na problematiku procjene utjecaja onečišćenja na biotu kopnenih voda, mora i tla upotrebom biomarkera s posebnim osvrtom na istraživanje povezanosti oštećenja DNA s promjenama na razini organizma i populacija. Od 2014. se bavim predviđanjem i procjenom toksičnosti mikroonečišćivala u vodotocima integracijom podataka visokoprotočnih kemijskih metoda s podacima o biološkim učincima detektiranih spojeva dobivenih in vitro i in silico metodama

Također, od početka svog istraživačkog rada bavim se istraživanjem biologije, rasprostranjenosti i filogenije deseteronožnih rakova iz porodice Astacidae i njihovih epibionata iz skupine Branchiobdellida u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske i Europe.

 

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

a) Voditelj međunarodnog projekta

- suvoditelj međunarodnog projekta Norveškog istraživačkog savjeta (Norges forskningsråd) broj 150-463: “An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas” (2002-2004) u okviru “Cooperation programme with South-east Europe”

- voditelj bilateralnog Hrvatsko-Crnogorskog projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH „Implementation of pollution biomonitoring in freshwater environments (Basin of Skadar Lake) using biomarkers and bioassays“ (2011-2012)

- suvoditelj Unity Through Knowledge Fund (UKF) projekta, grant agreement nr. 12/13: “The effects of pollution on rapid evolution and ecological change in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“ (2014-2016)

- voditelj bilateralnog Hrvatsko-Kineskog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH „Ecological risk assessment of microplastic in soils: towards developing state-of-the-art biological methods toolbox“ (2018-2019)

- suvoditelj 2022-2023 Science and Technology Planning Project of Jiangsu Province Chinese-Croatian Innovation Cooperation Project: “Joint R&D and application of battery of bioassays for toxicity detection of pollution in freshwaters"

 

b) Voditelj domaćeg projekta

- voditelj projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH broj 119-0982934-3110 (2007-2014) "Učinak onečišćenja na genetičku strukturu organizama u vodenom okolišu“

- voditelj VIP projekta Ministarstva poljoprivrede: "Optimiziranje ubrzanog uzgoja ličinki riječnog raka Astacus astacus" (2013-1014)

- voditelj poticajnog projekta Ministarstva znanosti RH broj 119-129 (1998-2000) “Kontrola stanja populacije riječnog raka u Hrvatskoj” u okviru projekta 119-105: "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodnih staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- voditelj projekta Parka prirode Lonjsko polje (2003) „Biomonitoring genotoksičnog učinka onečišćenja na vodene organizme na području Parka prirode Lonjsko polje – preliminarna istraživanja“

- voditelj projekta Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje (2007) "Filogenetske i filogeografske osobitosti rakova vrste Austropotamobius torrentium s područja Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje u odnosu na ostatak Hrvatske i Dinaride"

- suvoditelj projekta Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2008) "Biološke i ekološke karakteristike rakova vrste Austropotamobium torrentium s područja Parka Prirode Žumberak Samoborsko gorje“

- projekta Parka prirode Vransko jezero (2011) "Biomonitoring onečišćenja Vranskog jezera kaveznim izlaganjem školjkaša Unio pictorum"

 

c) Sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

međunarodni:

-  na projektu PROOF (2005/2006) broj 164419: "Predfish" - voditelj: Prof. dr. sc. Ketil Hylland, Sveučilište u Oslu, Norveška

-    na projektu Unity Through Knowledge Fund - Cooperability: „The effects of pollution on invasion success of a freshwater crustacean invader“ - voditelji: doc. dr. sc. Sandra Hudina, Sveučilište u zagrebu i prof. dr. sc. Dalma Martinović-Weigelt, Sveučilište u St. Thomas, Minnesota, US

domaći:

 -  od 1993 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 108-334: "Akvakultura riječnog raka i kontrola prirodnih staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 1996 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 119105: "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 2001 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 119128:  "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa" voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 2008 na projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH broj 11970-3167: "Filogenetske i filogeografske značajke porodice Astacidae u Hrvatskoj" voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu Ministarstva razvitka i obnove (1999) “Održivo gospodarenje morem putem odabira i dimenzioniranja uzgajališta školjkaša” voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- na projektu N.P. Paklenica (2002) “Riječni rak (Astacus astacus L.) na području NP Paklenica” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu P.P. Lonjsko polje (2003) “Godišnji ciklus vrste Astacus leptodactylus na području PP Lonjsko polje ” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu P.P. Žumberak – Samoborsko gorje  (2004) “Rasprostranjenost rakova iz porodice Astacidae  na području P.P. Žumberak Samoborsko gorje ” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (20072008) "Računanje i kartiranje kritičnih opterećenja onečišćenja iz zraka na površinske vode na odabranim lokacijama Republike Hrvatske" - voditelj: dr. sc. Vladimir Jelavić

- na projektu Hrvatskih Voda (20092011) „Istraživanje kvalitete voda uporabom biotestova“ voditelj: Doc. dr. sc. Sandra Radić Brkanac

- na projektu UNDP Hrvatska (21.10.2011. - 30.04.2012.): "Uzgoj i repopulacija riječnog raka, Astacus astacus i bjelonogog raka, Austropotamobius pallipes" - voditelj: Denis Lončar

- na projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2015-2016) „Optimiziranje ubrzanog uzgoja ličinki bjelonogog raka (Austropotamobius pallipes)“ voditelj: Josip Orešković, bacc.ing.agr

- na projektu Hrvatske zaklade za znanost (2017-2021) „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija” voditelj: Prof. dr. sc. I. Maguire

 

d) Sudjelovanje u realizaciji projekta s privredom

- na projektu Hrvatske elektroprivrede (1998) “Praćenje naseljavanja školjkaša Dreissena polymorpha Pall. i pronalaženje metoda za njihovo uklanjanje iz HE Dubrava” voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

 

e) Sudjelovanje u realizaciji znanstveno popularizacijskih projekta

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Obrazovanje i zaštita prirode – aktivni pristup – slikovni ključ za određivanje životinja“ (19971998)

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Budućnost autohtonih vrsta deseteronožnih rakova u Hrvatskoj” (1999)

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Krške lokve – mreža vodenih staništa“ (2000)

 

RECENZENT znanstvenih radova za više od 40 znanstvenih časopisa, prijedloga domaćih i stranih znanstvenih projekata, radova za Zbornike radova, osnovnoškolskih udžbenika i zbirki zadataka, državnih ispita za biologiju, poglavlja u knjizi, priručnika za učenike i studente, predmetnog kurikuluma iz biologije, elaborata i dr.

 

UREDNIČKE KNJIGE:

Zbornik sažetaka 9. Hrvatskog biološkog kongresa (2006), urednici: Besendorfer, Višnja; Klobučar, Goran I.V., Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885. 

Zbornik sažetaka 11. Hrvatskog biološkog kongresa (2012), urednici: Jelaska, Sven D.; Klobučar, Göran I.V.; Šerić Jelaska, Lucija; Leljak Levanić, Dunja; Žaklin, Lukša. Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885.

Zbornik sažetaka 12. Hrvatskog biološkog kongresa (2015), urednici: Klobučar, Göran; Kopjar, Nevenka; Gligora Udovič, Marija; Lukša, Žaklin; Jelić; Dušan. Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Maguire I (2010) Slatkovodni rakovi - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. stručno uredništvo: G. Klobučar, Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode

 

ČLAN UREDNIŠTVA ČASOPISA:

Znanstveni: Croatian Journal of Fisheries (CJF) (2013-), Toxics (2022-), Eco-Environment & Health (2023-)

Stručni: Educatio Biologiae (EdBi) (2015-2020)

 

NASTAVNA DJELATNOST

Preddiplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari),

 • "Opća zoologija", predavanja (2+2+0) - obavezni kolegij za studente I godine cjelovitog dvopredmetnog studijskog programa Biologija-Kemija (2005-), nositelji kolegija: Klobučar i Maguire
 • "Ekotoksikologija" (143524) (PKI6207), predavanja (2+0+0) - izborni kolegij za studente II godine studijskog programa Primjenjene kemije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Ekotoksikologija" (156597) (KII_PR), predavanja (2+0+1) - izborni kolegij za studente III godine studijskog programa Kemijsko inženjerstvo, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biotestovi", predavanja (1+2+0) - izborni kolegij za studente III godine preddiplomskog studija molekularne biologije (2002-), nositelji kolegija: Klobučar, Pavlica, Vidaković-Cifrek, i studente III godine smjera ekologija (2002-2004), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biologija", predavanja (2+0+0) - obavezni kolegij za studente I godine studija smjera dipl. inženjer kemije i profesor kemije (2004-2006), nositelji kolegija: Besendorfer  i Klobučar
 • Vježbe i terenska nastava iz kolegija "Opća zoologija" za studente I godine smjera: inž. ekologije i profesor biologije (1992-2003), nositelj kolegija Prof. dr. sc. R. Erben
 • Vježbe i terenska nastava iz kolegija "Uvod u zoologiju" za studente I godine smjera profesor biologije i kemije (1992-2003), nositelj kolegija Prof. dr. sc. R. Erben

 

Diplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari)

 • "Ekotoksikologija", predavanja (2+1+1) - obavezni kolegij za studente I godine diplomskog studija Ekologija i zaštita prirode (2008-), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biomonitoring", predavanja (2+0+0) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studija Znanosti o okolišu (2009-), nositelji kolegija: Klobučar i Pavlica
 • "Biomimetika", predavanja (1+2+1) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studija Eksperimentalna biologija (2022-), nositelji kolegija: Klobučar i Frankić
 • "Evolucija organskih sustava u životinja“, predavanja (1+2+1) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studija Eksperimentalna biologija (2008-), nositelji kolegija: Klobučar i Štambuk
 • "Ekotoksikologija" (21251) (EII6104), predavanja (2+0+2) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Ekotoksikologija" (BLM4025), predavanja (2+1+1) - obavezni kolegij za studente IV semestra diplomskog studija Biologije, smjer Ekologija i zaštita prirode Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina (2019-2022), nositelj kolegija: Klobučar

 

Poslijediplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari)

 • "Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša" - kolegij za studente I godine poslijediplomskog doktorskog studija biologije (2009-), nositelji kolegija: Klobučar, Pavlica, Smital, Kopjar
 • "Ekotoksikologija", predavanja (2+1+1) - izborni kolegij za studente poslijediplomskog studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta (2019-), nositelji kolegija: Klobučar

 

Mentor 6 doktorskih disertacija i 3 magistarska rada te mentor u izradi 47 diplomska rada od kojih u 33 kao voditelj/suvoditelj, a 14 u svojstvu pomoćnog voditelja.

 

UDŽBENICI

Sveučilišni udžbenik:

„Opća zoologija“ Matoničkin I., Klobučar G.I.V., Kučinić M. 2010. Školska knjiga, Zagreb, str. 467.

Poglavlje u Sveučilišnom udžbeniku:

Klobučar G., Štambuk A., Sauerborn Klobučar R. (2013) Biološke analize utjecaja onečišćenja na okoliš. U Analitika okoliša. Kaštelan-Macan M., Petrović M. (ur.). Zagreb: HINUS ; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. pp 305-338

 

OSTALI NASTAVNI MATERIJALI

Interne skripte za vježbe “Uvod u zoologiju” i “Opća zoologija” (autori: Klobučar, Lajtner i Maguire), 1997

 

ČLAN ZNANSTVENOG ILI PROGRAMSKOG ODBORA ZNANSTVENOG SKUPA

 -  Znanstveni odbor 8. Hrvatskog biološkog kongresa, Zagreb, 2003.

 -  Dopredsjednik Organizacijskog odbora 9. Hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 2006.

 -  Organizacijski odbor 38th Annual Meeting of the EEMS (European Environmental Mutagen Society), Cavtat, 2008.

-  Znanstveni odbor 38th IAD (International Association for Danube Research) Conference: Large River Basins: Danube meets Elbe. Challenges – Strategies Solutions. Dresden, 2010.

-  Predsjednik Znanstvenog odbora 11. Hrvatskog biološkog kongresa, Šibenik, 2012.

- Znanstveni odbor CrayCro Regional European crayfish meeting, Rovinj, 2013.

- Predsjednik organizacijskog i programskog odbora 12. Hrvatskog biološkog kongresa, Sveti Martin na Muri, 2015.

- Znanstveni odbor 1. Međunarodne studentske konferencije na temu znanosti o okolišu – ISCES`15, Zagreb 2015

- Organizacijski odbor konferencije FINSII: Freshwater invasives networking for strategy, Zagreb, 2016

- Organizacijski odbor I. Simpozija o snazi evolucijske misli - Prof. Lee Alan Dugatkin - Od bakterijske suradnje do ljudske društvenost, seksa i sukoba, Zagreb 2016

- Organizacijski odbor II. Simpozija o snazi evolucijske misli - Prof. Robert Trivers i ideje koje su promijenile svijet, Zagreb 2016

- Local Programme Committee, 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb 2018

- Organizacijski i zanantveni odbor 24th Symposium of the International Association of Astacology (IAA). Zagreb 2024

 

STRUČNA DJELATNOST

Stručni projekt

- voditelj projekta Regionalnog centra zaštite okoliša broj # LO 7239 i # LO 7264: «Obrazovanje i zaštita prirode – aktivni pristup/Slikovni ključevi za određivanje životinja» 1997/1998

 

Koautor udžbenika za srednju školu

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola, Zagreb: Neodidacta

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) ČOVJEK I ZDRAVLJE: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola, Zagreb: Neodidacta

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) BIOLOGIJA: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih ekonomskih škola, Zagreb: Neodidacta

 

Koautor edukacijskog materijala za širu javnost (brošura):

 • "Slikovni ključevi za određivanje životinja" (G. Klobučar, I. Maguire), Hrvatsko ekološko društvo, Naklada Karolina d.o.o.,1998
 • "Ugrožene autohtone vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj sa ključem za njihovo određivanje" (I. Maguire, G. Klobučar), Ford, 2003

 

Rad na popularizaciji struke:

-     Član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz biologije (2000-2016) (2015. g. predsjednik DP za provedbu natjecanja iz biologije)

-     član inicijalne grupe predlagatelja nagrade „Srećko Jelenić“       (https://www.pmf.unizg.hr/nagradajelenic)

-     sudjelovanje u emisijama Hrvatske radio televizije (1994, 1997, 2021) o ekotoksikološkojo problematici

 

Objavio 16 znanstveno popularizacijskih članaka.

 

NAGRADE

Dobitnik Nagrade za očuvanje prirodne i kulturne baštine 2003. g koju dodjeljuje Ford motor company: "Ugrožene autohtone vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj".

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Malev, O., Lovrić, M., Stipaničev, D., Repec, S., Martinović-Weigelt, D., Zanella, D., Ivanković, T., Đuretec, V.S., Barišić, J., Li, M., Klobučar, G., 2020. Toxicity prediction and effect characterization of 90 pharmaceuticals and illicit drugs measured in plasma of fish from a major European river (Sava, Croatia). Environ Poll, 266: 115162.

Babić S, Barišić J, Stipaničev D, Repec S, Lovrić M, Malev O, Martinović-Weigelt D, Čož-Rakovac R, Klobučar G (2018) Assessment of river sediment toxicity: Combining empirical zebrafish embryotoxicity testing with in silico toxicity characterization. Sci Tot Environ, 643, 435-450.

Babić S, Barišić J, Višić H, Sauerborn Klobučar R, Topić Popović N, Strunjak-Perović I, Čož-Rakovac R, Klobučar G (2017) Embryotoxic and genotoxic effects of sewage effluents in zebrafish embryo using multiple endpoint testing. Wat Res, 115, 9-21

Jelić M, Klobučar GIV, Grandjean F, Puillandre N, Franjević D, Futo M, Amouret J, Maguire I (2016) Insights into the molecular phylogeny and historical biogeography of the white-clawed crayfish (Decapoda, Astacidae). Mol Phylogenet Evol, 103, 26-40

Klobučar GIV, Podnar M, Jelić M, Franjević D, Faller M, Štambuk A, Gottstein S, Simić V, Maguire I (2013) Role of the Dinaric Karst (western Balkans) in shaping the phylogeographic structure of the threatened crayfish Austropotamobius torrentium. Freshwater Biol 58: 1089-1105

Tkalec M, Štambuk A, Šrut M, Malarić K, Klobučar GIV (2013) Oxidative and genotoxic effects of 900 MHz electromagnetic fields in the earthworm Eisenia fetida. Ecotox Environ Safe 90: 7-12

Klobučar GIV, Malev O, Šrut M, Štambuk A, Lorenzon S, Cvetković Z, Ferrero EA, Maguire I (2012) Genotoxicity monitoring of freshwater environments using caged crayfish (Astacus leptodactylus). Chemosphere 87: 62-67

Klobučar GIV, Štambuk A, Šrut M, Husnjak I, Merkaš M, Traven L, Cvetković Ž (2011) Aporrectodea caliginosa, a suitable earthworm species for field based genotoxicity assessment? Environ Poll 159: 841-849

Klobučar GIV, Štambuk A, Hylland K, Pavlica M (2008) Detection of DNA damage in haemocytes of Mytilus galloprovincialis in the coastal ecosystems of Kaštela and Trogir bays, Croatia. Sci Tot Environ 405: 330-337

Klobučar GIV, Maguire I, Gottstein-Matočec S, Gelder S R (2006) Occurrence of Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) on freshwater crayfish in Croatia. Ann Limnol -  Int J Lim 42, 4: 251-260

Klobučar GIV, Pavlica M, Erben R, Papeš D (2003) Application of the micronucleus and comet assays to mussel Dreissena polymorpha haemocytes for genotoxicity monitoring of freshwater environments. Aquat Toxicol 64:15-23

Profesionalni interesi i članstva

ČLANSTVO U ZNANSTVENIM UDRUGAMA I FUNKCIJE

-   Hrvatsko biološko društvo - HBD (Predsjednik 2012-2016 )

-   Hrvatsko ekološko društvo - HED (Upravni odbor 2008-2012)

-   International Association for Danube Research (Upravni odbor 2008-2011)

-   International Association of Astacology – IAA

-   Udruga studenata biologije – BIUS

Izabrani projekti

Učinak onečišćenja na genetičku strukturu organizama u vodenom okolišu

Effects of pollution on rapid evolution and ecological change in the Mediterranean mussel

 

Povijest zaposlenja

2019-              redoviti profesor trajni izbor u ZZ BO PMF, Sveučilište u Zagrebu

2014-2019     redoviti profesor I. izbor u ZZ BO PMF, SuZ

2009-2014     izvanredni profesor u ZZ BO PMF, SuZ

2004-2009     docent u u ZZ BO PMF, SuZ

2002-2003     viši asistent u u ZZ BO PMF, SuZ

1995-2002    asistent u ZZ BO PMF, SuZ

1995             mlađi asistent u ZZ BO PMF, SuZ