u utorak, 25. siječnja 2022. u 12:00 sati

 


u predavaonici br. 109 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Sveučilište u Zagrebu      

PMF-MATEMATIČKI ODSJEK

Bijenička 30

10000 Zagreb


KLASA: 643-02/21-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-194              

Zagreb, 03. siječnja 2022.

 

O G L A S

 

 

 

Predmet:  Barbara Bošnjak

                       obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 01. prosinca 2021. godine, obrana doktorske disertacije Barbare Bošnjak, asistent na PMF-Matematičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu, održat će se

 

u utorak, 25. siječnja 2022. u 12:00 sati

 


u predavaonici br. 109 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

 Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       akademik Marko Tadić, red. prof. dr. sc., PMF

2.       akademik Goran Muić, red. prof. dr. sc., PMF

3.       prof. dr. sc. Neven Grbac, TFPU

4.       prof. dr. sc. Marcela Hanzer, PMF

5.       prof. dr. sc. Ivan Matić, Odjel za mat., OS

6.       doc. dr. sc. Igor Ciganović, PMF, zamjena

 

 

Naslov disertacije:

 

 

"Reducibilnosti i kompozicioni nizovi nekih važnih induciranih reprezentacija klasičnih p-adskih grupa"

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti